ZESPÓŁ

dr Jarosław Trybuś

dr Jarosław Trybuś

historyk sztuki, krytyk architektury, wykładowca. Od listopada 2012 roku wicedyrektor Muzeum Warszawy ds. merytorycznych. Autor licznych publikacji poświęconych architekturze, szczególnie warszawskiej, współzałożyciel fundacji Centrum Architektury. Laureat licznych nagród, w tym Złotego Lwa z XI Biennale Architektury w Wenecji oraz Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 2008 rok.

Główny Kurator Wystawy.

Aleksandra Sołtan-Lipska

Aleksandra Sołtan-Lipska

historyczka, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kustoszka w Muzeum Warszawy. Zajmuje się historią Warszawy XIX w. oraz związkami uniwersyteckimi Mazowsza w XVI i XVII w. Przygotowuje dysertację na temat roli środowiska „Biblioteki Warszawskiej” w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym Warszawy. Autorka i redaktorka opracowań dotyczących dziejów Warszawy i Mazowsza.

Kuratorka Gabinetu Medali.

Kuratorka pomocnicza Gabinetu Pomników Warszawskich.

Barbara Hensel-Moszczyńska

Barbara Hensel-Moszczyńska

absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, starsza kustoszka, pracownica Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy, koncentruje swe zainteresowania badawcze wokół problematyki dotyczącej kultury materialnej i warszawskiej biografistyki. Autorka wielu wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum oraz publikacji związanych z problematyką warszawską. Odznaczona srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Kuratorka Dziejów Kamienic.

dr Paweł E. Weszpiński

dr Paweł E. Weszpiński

geograf i kartograf, absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Zespołu Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN oraz eksperckiego Zespołu Nazewnictwa Miejskiego. Autor publikacji, wykładów i wystaw o dawnej kartografii Warszawy oraz map do dziejów miasta. Pozanaukowo – harcmistrz.

Kurator Gabinetu Planów i Map Warszawy.

Monika Siwińska

Monika Siwińska

historyczka sztuki, kustoszka Muzeum Warszawy, zajmuje się rzemiosłem artystycznym, w zakresie jej zainteresowań znajdują się szczególnie srebra i platery. Autorka publikacji poświęconych rzemiosłu artystycznemu i historii wychowania.

Kuratorka Gabinetu Suwenirów, Gabinetu Sreber i Platerów Warszawskich oraz Gabinetu Zegarów Warszawskich.

dr Anna Kotańska

dr Anna Kotańska

absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracę doktorską poświęconą ikonografii Warszawy w drzeworycie prasowym II poł. XIX w. przygotowała w Instytucie Historii sztuki UW. Pracownica Działu Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy, autorka i współautorka wystaw, artykułów i publikacji o tematyce warszawskiej.

Kuratorka Gabinetu Fotografii.

Katarzyna Wagner

Katarzyna Wagner

historyczka, pracownica Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Warszawy XVII–XIX w. oraz stosunków polsko-szwedzkich w XVII–XVIII w. Dysertację przygotowuje na temat nierówności majątkowych w miastach polskich (m.in. w Warszawie i Krakowie) w XVII i XVIII w.

Kuratorka Gabinetu Rysunków Architektonicznych.

dr Jolanta Niklewska-Kreutzinger

dr Jolanta Niklewska-Kreutzinger

historyczka, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się dziejami szkolnictwa warszawskiego, ale także polska tradycją narodową, ruchem niepodległościowym w okresie zaborów, w szczególności osobą Romana Dmowskiego. Wieloletnia pracowniczka i kustoszka Muzeum Warszawy, od lipca 2013 na emeryturze.

Kuratorka Gabinetu Galanterii Patriotycznej.

Jacek Bochiński

Jacek Bochiński

historyk sztuki, kustosz, kierownik Działu Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy. Zajmuje się warszawskim malarstwem i grafiką, interesuje się również ikonografią wczesnonowożytną. Autor kilku wystaw w kraju i za granicą związanych z Warszawą.

Kurator Gabinetu Widoków Warszawy.

dr Magdalena Wróblewska

dr Magdalena Wróblewska

historyczka sztuki, wykłada w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od lutego 2015 r. Pełnomocnik Dyrektora Muzeum Warszawy ds. naukowo- badawczych. Napisała doktorat na temat fotograficznej reprodukcji dzieła sztuki, nagrodzony w 2013 r. przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki nagrodą im. Prof. Szczęsnego Dettloffa. Stypendystka m.in. Lieven Gevaert Research Centre for Photography KULeuven (2010), Kunsthistorisches Institut in Florenz-Max- Planck-Institut i Staatliche Museen zu Berlin (2012–2014), Ruskin Library Lancaster University (2014), Henry Moore Institute w Leeds (2014–2015). Autorka artykułów i książek poświęconych fotografii, w tym wydanej przez Muzeum Warszawy monografii „Fotografie ruin – ruiny fotografii 1944–2014”.

Kuratorka Gabinetu Portretów.

Krzysztof Zwierz

Krzysztof Zwierz

historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Kustosz, pracownik Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy. W obszarze jego zainteresowań leży Stare Miasto w Warszawie, a szczególnie okres XVI–XVII wieku. Przygotowuje pracę poświęconą konsekwencjom zwoływania sejmów do Warszawy i wpływie tego faktu na rozwój miasta w ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowie XVII wieku.

Kurator Gabinetu Syren Warszawskich.

Karolina Blusiewicz

Karolina Blusiewicz

archeolożka, kustoszka w Dziale Archeologicznym Muzeum Warszawy, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w archeologii późnego średniowiecza i czasów nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem archeologii miejskiej oraz dawnej wytwórczości rzemieślniczej. Autorka opracowań i publikacji wydawanych m.in. w serii „Archeologia dawnej Warszawy”.

Kuratorka Gabinetu Archeologicznego.

Agnieszka Dąbrowska

Agnieszka Dąbrowska

historyczka sztuki, kustoszka  w Dziale Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy. Zajmuje się historią rzemiosła artystycznego i dziejami kultury materialnej, szczególnie kostiumologią. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat historii ubiorów w Warszawie. Autorka związanych z tymi dziedzinami wystaw i publikacji oraz książek o historii sztuki dla dzieci.

Kuratorka Gabinetu Suwenirów, Gabinetu Ubiorów oraz Gabinetu Zegarów Warszawskich.

Elżbieta Kamińska

Elżbieta Kamińska

warszawianka, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, starszy kustosz Działu Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy. Zajmuje się starą fotografią i pocztówką. Jest autorką i współautorką wielu wystaw i artykułów prezentujących zbiory muzeum. Jej główne zainteresowania koncentrują się wokół powstań, styczniowego i warszawskiego. Opracowała m.in. zbiór fotografii polskich zesłańców po 1863 r. Powstanie Styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Cz. II, jest także autorką albumu Powstanie Warszawskie w fotografii Sylwestra „Krisa” Brauna.

Kuratorka Gabinetu Pocztówek.

Tomasz Bylicki

Tomasz Bylicki

archeolog-numizmatyk. Były kustosz i kurator Gabinetu Monet i Medali w Muzeum Narodowym w Warszawie. Były kustosz i kierownik Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Państwowej. Wieloletni pracownik i kustosz Muzeum Warszawy, od sierpnia 2016 na emeryturze. Od 1969 r. członek Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, przekształconego w Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne, później Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (PTN), w latach 1999–2000 prezes PTN. W 1996 r. autor stałej ekspozycji obrazującej dzieje mennicy warszawskiej, wyróżnionej nagrodą III stopnia w konkursie na najciekawsze wydarzenie muzealne roku. Delegat FIDEM (Federation Internationale de la Medaille) na Polskę w latach 2010–2012. Autor wystaw polskiego medalierstwa współczesnego w ramach światowych ekspozycji FIDEM w Tampere (2010) i Glasgow (2012).

Kurator Gabinetu Pomników Warszawskich.

Małgorzata Berezowska

Małgorzata Berezowska

absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Kustoszka w dziale Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy. Specjalizuje się w dziejach historii najnowszej od 1918 r. do chwili obecnej. Autorka szeregu artykułów historycznych oraz współautorka kilku pozycji książkowych.  Współautorka wielu wystaw, organizatorka kilku konferencji naukowych. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kuratorka Gabinetu Opakowań Firm Warszawskich.

Anna Topolska

Anna Topolska

historyk, absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, starszy kustosz Działu Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy. Zajmuje się historią Warszawy XIX i XX wieku, w szczególności zbiorami fotograficznymi. Autorka i współautorka wielu wystaw, artykułów i publikacji o tematyce warszawskiej.

Kuratorka Gabinetu Fotografii.

Marcin Więcek

Marcin Więcek

archeolog, kustosz w Muzeum Farmacji (oddział Muzeum Warszawy). Zajmuje się historią szeroko rozumianego szkła aptecznego (naczynia apteczne, opakowania na leki, sprzęt laboratoryjny) ze zbiorów muzeów farmacji, a także z archeologicznych badań wykopaliskowych.

Kurator Gabinetu Opakowań Firm Warszawskich.

dr Andrzej Skalimowski

dr Andrzej Skalimowski

historyk, absolwent Instytutu Historycznego UW; zajmuje się historią społeczną PRL oraz dziejami odbudowy Warszawy; autor monografii warszawskiego Domu Partii i przygotowanej w Instytucie Historii PAN biografii pierwszego naczelnego architekta Warszawy Józefa Sigalina. Pracownik Centrum Interpretacji Zabytku Muzeum Warszawy.

Kurator Gabinetu Rysunków Architektonicznych.

Julian Borkowski

Julian Borkowski

historyk, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, kustosz Działu Badań nad Warszawą. Zajmuje się dziejami Warszawy w XX w., w jego zakresie zainteresowań znajdują się: propaganda antyhitlerowska w ramach akcji „N”, dzieje warszawskiego harcerstwa ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji i powstania warszawskiego, dzieje metra warszawskiego. Współautor wystaw o tematyce warszawskiej, autor i współautor artykułów oraz publikacji. Odznaczony medalem „Pro Patria”.

Kurator Gabinetu Relikwii.

dr Ewa Wieruch-Jankowska

dr Ewa Wieruch-Jankowska

historyk sztuki po KUL- u. Podyplomowe studium Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Techniki na Politechnice Wrocławskiej. Pracowała m.in. na Zamku Królewskim, była kuratorem Muzeum im. X. Dunikowskiego w Królikarni. Od 2007 r. zatrudniona w Muzeum Warszawy. Autorka licznych publikacji i dokumentacji. Zainteresowania historią kultury materialnej i rzemiosłem artystycznym Warszawy XIX w. oraz życiem codziennym żołnierzy sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego w czasie okupacji i powstania warszawskiego.

Kuratorka Gabinetu Brązów Warszawskich.

Kuratorka pomocnicza Gabinetu Galanterii Patriotycznej.

dr Zofia Oslislo-Piekarska

dr Zofia Oslislo-Piekarska

projektantka, kulturoznawczyni, adiunkt w katedrze Projektowania Graficznego i  Multimediów na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Specjalizuje się w projektowaniu książek i wizualizacji danych. W pracy badawczej podejmuje wątki lokalne, poszukując inspiracji projektowych w historii Górnego Śląska.

Kuratorka Danych Warszawskich.

dr Karol Piekarski

dr Karol Piekarski

kulturoznawca, badacz internetu i kultury cyfrowej, dyrektor programowy Medialabu Katowice. Realizuje interdyscyplinarne projekty badawcze i wystawiennicze związane z przetwarzaniem i wizualizacją danych na temat miasta, m.in. w ramach międzynarodowej platformy Shared Cities: Creative Momentum, diagnozującej przemiany kulturalne i społeczne w ośrodkach Europy Centralnej.

Kurator Danych Warszawskich.

Grzegorz Piątek

Grzegorz Piątek

krytyk architektury, badacz dziejów Warszawy, kurator, publicysta, z wykształcenia architekt. Autor biografii Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego (2016). Współautor innych publikacji poświęconych Warszawie, m.in. Warschau. Der thematische Führer durch Polens Hauptstadt (2009), SAS. Ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy (2012), AR/PS. Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka (2012) oraz cyklu Archimapa. Opublikował także Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku (z Jarosławem Trybusiem i Marcinem Kwietowiczem, 2013). W latach 2005–2011 członek redakcji miesięcznika „Architektura-murator”, obecnie stały felietonista „Gazety Stołecznej” i „Esquire”. W 2008 roku współtworzył wystawę Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings nagrodzoną Złotym Lwem na XI Biennale Architektury w Wenecji. Obecnie pisze pracę doktorską poświęconą wystawom o Warszawie przygotowanym za prezydentury Stefana Starzyńskiego.

Kurator Danych Warszawskich.

dr Paweł Ignaczak

dr Paweł Ignaczak

historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta DAAD, Fundacji Lanckorońskich, Fundacji Dr Marii Zdziarskiej-Zaleskiej. Pracował w Gabinecie Rycin Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz w kolekcji graficznej Biblioteki Polskiej w Paryżu. Prowadzi badania nad warszawskim środowiskiem graficznym XVIII w. oraz nad grafiką i kolekcjonerstwem w Polsce i Francji od XVIII do XX w.

Kurator Gabinetu Portretów.

Klementyna Świeżewska

Klementyna Świeżewska

socjolog i architekt, doktorantka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się analizą historycznych danych statystycznych. Współpracuje z instytucjami kultury przy tworzeniu i realizacji ekspozycji. Odpowiada za oprawę plastyczną dwóch wystaw czasowych w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Kuratorka Danych Warszawskich i Dziejów Kamienic.

Paweł Jaworski

Paweł Jaworski

filozof i architekt. Zajmuje się urbanistyką i badaniem procesów rozwoju miast z użyciem systemów informacji przestrzennej. Autor opracowań analitycznych i kartograficznych w projektach Muzeum Warszawy, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Instytutu Architektury, Medialab Katowice oraz BWA Wrocław.

Kurator Danych Warszawskich.

Mikołaj Grospierre

Mikołaj Grospierre

fotograf architektury, artysta. Urodził się w Genewie. Dorastał we Francji; w Polsce mieszka od 1999 roku. Zanim zajął się fotografią, studiował nauki polityczne i socjologię w Paryżu i Londynie. Jako fotograf koncentruje się w swojej pracy na projektach dokumentalnych, z drugiej strony interesuje go również problematyka konceptualna. Jego prace dokumentalne często podejmują wątek pamięci zbiorowej i nadziei wiązanych z modernistyczną architekturą. Z drugiej strony w swoich konceptualnych pracach buduje sytuację gry prowadzonej z widzem. Nagrodzony Złotym Lwem na 11 Biennale Architektury w Wenecji w 2008 roku (razem z Kobasem Laksą), za wystawę Polskiego Pawilonu Hotel Polonia. Budynki Życie po życiu. Laureat Paszportu Polityki w 2012 r.

Kurator Gabinetu Fotografii.

Ewa Perlińska-Kobierzyńska

Ewa Perlińska-Kobierzyńska

historyczka architektury, pracownica Działu Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy, wykładowca na studiach niestacjonarnych w Instytucie Historii Sztuki UW. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą działalności architektonicznej i piśmienniczej Lecha Niemojewskiego. Autorka publikacji poświęconych architekturze polskiej XX wieku. Redaktorka materiałów pokonferencyjnych: Między formą a ideologią. Architektura XX w. w Polsce.

Kuratorka Gabinetu Detali Architektonicznych.

dr Ewa Klekot

dr Ewa Klekot

antropolożka i tłumaczka, wykłada w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i School of Form w Poznaniu. Zajmuje się antropologicznymi badaniami dziedzictwa i muzeum, a także antropologią dizajnu i sztuki, zwłaszcza społecznym konstruowaniem sztuki ludowej i prymitywnej, materialnością rzeczy uznawanych za dizajn, sztukę, zabytek, eksponat muzealny, oraz zagadnieniami społecznie różnicującego potencjału sztuki (kicz); członkini rady redakcyjnej „Ethnologia Europaea” i redakcji „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”.

Kuratorka Gabinetu Ludwika Gocla i Gabinetu Schielów.

Katarzyna Kuzko-Zwierz

Katarzyna Kuzko-Zwierz

Konsultantka.

 

Piotr Głogowski

Piotr Głogowski

absolwent slawistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Varsavianistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Adiunkt w Dziale Opracowania Zbiorów Muzeum Warszawy, specjalista ds. ikonografii warszawskiej.

Kurator pomocniczy Gabinetu Gocla.

Małgorzata Heymer

Małgorzata Heymer

historyczka sztuki, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2004 r. w Muzeum Warszawy, przeprowadziła szereg inwentaryzacji i opracowań dużych zbiorów. Kustoszka, pracowniczka Samodzielnego Stanowiska ds. Gromadzenia i Wyceny Zbiorów. Koordynatorka prac nad dokumentem pt. „Polityka Gromadzenia Zbiorów Muzeum Warszawy”.

Kurator pomocniczy Gabinetu Schielów.

Konsultantka.